Smashpedia
Advertisement
Smashpedia

Porygon (ポリゴン Porigon) is a Normal Pokémon from the Pokémon universe.

In Super Smash Bros.

Porygon appears in Super Smash Bros. on the Saffron City stage as a stage Pokémon.

In Super Smash Bros. Melee

Porygon’s model appears in Poké Floats.

Advertisement