FANDOM


2 063 Pages

Ligne 15 : Ligne 15 :
 
|
 
|
 
|''Sheriff''
 
|''Sheriff''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Légende
 
|Légende
 
|-
 
|-
Ligne 22 : Ligne 22 :
 
|
 
|
 
|''Baseball''
 
|''Baseball''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 29 : Ligne 29 :
 
|
 
|
 
|''Tennis''
 
|''Tennis''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 36 : Ligne 36 :
 
|
 
|
 
|''Devil World''
 
|''Devil World''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 43 : Ligne 43 :
 
|
 
|
 
|''Devil World''<br />Art de ''Ultimate''
 
|''Devil World''<br />Art de ''Ultimate''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 50 : Ligne 50 :
 
|
 
|
 
|''Urban Champion''
 
|''Urban Champion''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 57 : Ligne 57 :
 
|
 
|
 
|''Clu Clu Land''
 
|''Clu Clu Land''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 64 : Ligne 64 :
 
|
 
|
 
|''Clu Clu Land''
 
|''Clu Clu Land''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 71 : Ligne 71 :
 
|
 
|
 
|''Excitebike''
 
|''Excitebike''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 78 : Ligne 78 :
 
|
 
|
 
|''Balloon Fight''
 
|''Balloon Fight''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 85 : Ligne 85 :
 
|
 
|
 
|''Balloon Fight''
 
|''Balloon Fight''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 92 : Ligne 92 :
 
|
 
|
 
|''Mach Rider''
 
|''Mach Rider''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 99 : Ligne 99 :
 
|
 
|
 
|''Famicom Disk System''
 
|''Famicom Disk System''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 106 : Ligne 106 :
 
|
 
|
 
|''The Mysterious Murasame Castle''
 
|''The Mysterious Murasame Castle''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 113 : Ligne 113 :
 
|
 
|
 
|''Volleyball''
 
|''Volleyball''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 120 : Ligne 120 :
 
|
 
|
 
|''Shin Onigashima''
 
|''Shin Onigashima''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 127 : Ligne 127 :
 
|
 
|
 
|''Shin Onigashima''
 
|''Shin Onigashima''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 134 : Ligne 134 :
 
|
 
|
 
|''Ice Hockey''
 
|''Ice Hockey''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 141 : Ligne 141 :
 
|
 
|
 
|''Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally''
 
|''Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 148 : Ligne 148 :
 
|
 
|
 
|''Famicom Wars''<br />Art de ''Super Famicom Wars''
 
|''Famicom Wars''<br />Art de ''Super Famicom Wars''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 155 : Ligne 155 :
 
|
 
|
 
|''Advance Wars''<br />Art de ''Advance Wars 2: Black Hole Rising''
 
|''Advance Wars''<br />Art de ''Advance Wars 2: Black Hole Rising''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 162 : Ligne 162 :
 
|
 
|
 
|''Advance Wars''
 
|''Advance Wars''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 169 : Ligne 169 :
 
|
 
|
 
|''Advance Wars''<br />Art de ''Game Boy Wars Advance 2''
 
|''Advance Wars''<br />Art de ''Game Boy Wars Advance 2''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 176 : Ligne 176 :
 
|
 
|
 
|''Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha''<br />Art de ''Famicom Tantei Club Part II: Ushiro ni Tatsu Shōjo''
 
|''Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha''<br />Art de ''Famicom Tantei Club Part II: Ushiro ni Tatsu Shōjo''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 183 : Ligne 183 :
 
|
 
|
 
|''Yūyūki''
 
|''Yūyūki''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 190 : Ligne 190 :
 
|
 
|
 
|''Joy Mech Fight''
 
|''Joy Mech Fight''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Légende
 
|Légende
 
|-
 
|-
Ligne 197 : Ligne 197 :
 
|
 
|
 
|''Yakuman''
 
|''Yakuman''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 204 : Ligne 204 :
 
|
 
|
 
|''X''
 
|''X''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 211 : Ligne 211 :
 
|
 
|
 
|''Kaeru no Tame ni Kane wa Naru''
 
|''Kaeru no Tame ni Kane wa Naru''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 218 : Ligne 218 :
 
|
 
|
 
|''Kaeru no Tame ni Kane wa Naru''
 
|''Kaeru no Tame ni Kane wa Naru''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Légende
 
|Légende
 
|-
 
|-
Ligne 225 : Ligne 225 :
 
|
 
|
 
|''Kaeru no Tame ni Kane wa Naru''
 
|''Kaeru no Tame ni Kane wa Naru''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 232 : Ligne 232 :
 
|
 
|
 
|''Mole Mania''
 
|''Mole Mania''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
 
|1147
 
|1147
 
|[[Maruo Maruhige|Gérant du magasin Maruhige]]
 
|[[Maruo Maruhige|Gérant du magasin Maruhige]]
|
+
|[[Fichier:Maruo_Spirit.png|thumb|center|100px]]
 
|''Trade & Battle: Card Hero''<br />Art de ''Kousoku Card Battle: Card Hero''
 
|''Trade & Battle: Card Hero''<br />Art de ''Kousoku Card Battle: Card Hero''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 246 : Ligne 246 :
 
|
 
|
 
|''Kousoku Card Battle: Card Hero''
 
|''Kousoku Card Battle: Card Hero''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 253 : Ligne 253 :
 
|
 
|
 
|''SimCity'' (SNES)
 
|''SimCity'' (SNES)
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 260 : Ligne 260 :
 
|
 
|
 
|''Battle Clash''
 
|''Battle Clash''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 267 : Ligne 267 :
 
|
 
|
 
|''Stunt Race FX''
 
|''Stunt Race FX''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 274 : Ligne 274 :
 
|
 
|
 
|''Stunt Race FX''
 
|''Stunt Race FX''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 281 : Ligne 281 :
 
|
 
|
 
|''Panel de Pon''
 
|''Panel de Pon''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 288 : Ligne 288 :
 
|
 
|
 
|''Marvelous: Mouhitotsu no Takarajima''
 
|''Marvelous: Mouhitotsu no Takarajima''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 295 : Ligne 295 :
 
|
 
|
 
|''Sutte Hakkun''
 
|''Sutte Hakkun''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 302 : Ligne 302 :
 
|
 
|
 
|''Hajimari no Mori''
 
|''Hajimari no Mori''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 309 : Ligne 309 :
 
|
 
|
 
|''Teleroboxer''
 
|''Teleroboxer''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 316 : Ligne 316 :
 
|
 
|
 
|''Wave Race 64''<br />Art de ''Wave Race: Blue Storm''
 
|''Wave Race 64''<br />Art de ''Wave Race: Blue Storm''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 323 : Ligne 323 :
 
|
 
|
 
|''1080° Snowboarding''<br />Art de ''1080° Avalanche''
 
|''1080° Snowboarding''<br />Art de ''1080° Avalanche''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 330 : Ligne 330 :
 
|
 
|
 
|''Custom Robo V2''<br />Art de ''Custom Robo Arena''
 
|''Custom Robo V2''<br />Art de ''Custom Robo Arena''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 337 : Ligne 337 :
 
|
 
|
 
|''Custom Robo Arena''
 
|''Custom Robo Arena''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 344 : Ligne 344 :
 
|
 
|
 
|''Custom Robo''<br />Art de ''Custom Robo V2''
 
|''Custom Robo''<br />Art de ''Custom Robo V2''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 351 : Ligne 351 :
 
|
 
|
 
|''Custom Robo V2''
 
|''Custom Robo V2''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 358 : Ligne 358 :
 
|
 
|
 
|''Sin and Punishment''
 
|''Sin and Punishment''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 365 : Ligne 365 :
 
|
 
|
 
|''Sin & Punishment: Star Successor''
 
|''Sin & Punishment: Star Successor''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 372 : Ligne 372 :
 
|
 
|
 
|''Kuru Kuru Kururin''<br />Art de ''Kururin Squash!''
 
|''Kuru Kuru Kururin''<br />Art de ''Kururin Squash!''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 379 : Ligne 379 :
 
|
 
|
 
|''Napoleon''
 
|''Napoleon''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 386 : Ligne 386 :
 
|
 
|
 
|''Golden Sun''
 
|''Golden Sun''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 393 : Ligne 393 :
 
|
 
|
 
|''Golden Sun : Obscure Aurore''
 
|''Golden Sun : Obscure Aurore''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Légende
 
|Légende
 
|-
 
|-
Ligne 400 : Ligne 400 :
 
|
 
|
 
|''Golden Sun''
 
|''Golden Sun''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 407 : Ligne 407 :
 
|
 
|
 
|''Golden Sun''
 
|''Golden Sun''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 414 : Ligne 414 :
 
|
 
|
 
|''Golden Sun''
 
|''Golden Sun''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 421 : Ligne 421 :
 
|
 
|
 
|''Golden Sun''
 
|''Golden Sun''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 428 : Ligne 428 :
 
|
 
|
 
|''Golden Sun''
 
|''Golden Sun''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 435 : Ligne 435 :
 
|
 
|
 
|''Golden Sun : Obscure Aurore''
 
|''Golden Sun : Obscure Aurore''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 442 : Ligne 442 :
 
|
 
|
 
|''Magical Vacation''
 
|''Magical Vacation''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 449 : Ligne 449 :
 
|
 
|
 
|''Magical Vacation''
 
|''Magical Vacation''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 456 : Ligne 456 :
 
|
 
|
 
|''Magical Vacation''<br />Art de ''Magical Starsign''
 
|''Magical Vacation''<br />Art de ''Magical Starsign''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 463 : Ligne 463 :
 
|
 
|
 
|''Tomato Adventure''
 
|''Tomato Adventure''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 470 : Ligne 470 :
 
|
 
|
 
|''Tomato Adventure''
 
|''Tomato Adventure''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 477 : Ligne 477 :
 
|
 
|
 
|''Densetsu no Stafy''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
 
|''Densetsu no Stafy''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 484 : Ligne 484 :
 
|
 
|
 
|''Densetsu no Stafy 3''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
 
|''Densetsu no Stafy 3''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 491 : Ligne 491 :
 
|
 
|
 
|''Densetsu no Stafy''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
 
|''Densetsu no Stafy''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 498 : Ligne 498 :
 
|
 
|
 
|''Densetsu no Stafy''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
 
|''Densetsu no Stafy''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 505 : Ligne 505 :
 
|
 
|
 
|''Densetsu no Stafy''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
 
|''Densetsu no Stafy''<br />Art de ''The Legendary Starfy''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 512 : Ligne 512 :
 
|
 
|
 
|''Densetsu no Stafy 4''
 
|''Densetsu no Stafy 4''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 519 : Ligne 519 :
 
|
 
|
 
|''Sennen Kazoku''
 
|''Sennen Kazoku''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 526 : Ligne 526 :
 
|
 
|
 
|''Chee-Chai Alien''
 
|''Chee-Chai Alien''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 533 : Ligne 533 :
 
|
 
|
 
|''The Tower SP''
 
|''The Tower SP''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 540 : Ligne 540 :
 
|
 
|
 
|''Drill Dozer''
 
|''Drill Dozer''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 547 : Ligne 547 :
 
|
 
|
 
|''Calciobit''<br />Art de ''Nintendo Pocket Football Club''
 
|''Calciobit''<br />Art de ''Nintendo Pocket Football Club''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 554 : Ligne 554 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Tengoku''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
 
|''Rhythm Tengoku''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 561 : Ligne 561 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Tengoku''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
 
|''Rhythm Tengoku''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 568 : Ligne 568 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Heaven Fever''
 
|''Rhythm Heaven Fever''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 575 : Ligne 575 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Tengoku''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
 
|''Rhythm Tengoku''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 582 : Ligne 582 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Heaven''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
 
|''Rhythm Heaven''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 589 : Ligne 589 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Heaven''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
 
|''Rhythm Heaven''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 596 : Ligne 596 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Heaven Fever''
 
|''Rhythm Heaven Fever''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 603 : Ligne 603 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Heaven Fever''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
 
|''Rhythm Heaven Fever''<br />Art de ''Rhythm Heaven Megamix''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 610 : Ligne 610 :
 
|
 
|
 
|''Rhythm Heaven Megamix''
 
|''Rhythm Heaven Megamix''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 617 : Ligne 617 :
 
|
 
|
 
|''Cubivore: Survival of the Fittest''
 
|''Cubivore: Survival of the Fittest''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 624 : Ligne 624 :
 
|
 
|
 
|''Eternal Darkness''
 
|''Eternal Darkness''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 631 : Ligne 631 :
 
|
 
|
 
|''Giftpia''
 
|''Giftpia''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 638 : Ligne 638 :
 
|
 
|
 
|''Baten Kaitos Origins''
 
|''Baten Kaitos Origins''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 645 : Ligne 645 :
 
|
 
|
 
|''Baten Kaitos Origins''
 
|''Baten Kaitos Origins''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 652 : Ligne 652 :
 
|
 
|
 
|''Chibi-Robo!''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
 
|''Chibi-Robo!''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 659 : Ligne 659 :
 
|
 
|
 
|''Chibi-Robo!''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
 
|''Chibi-Robo!''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 666 : Ligne 666 :
 
|
 
|
 
|''Chibi-Robo!''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
 
|''Chibi-Robo!''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 673 : Ligne 673 :
 
|
 
|
 
|''Chibi-Robo!''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
 
|''Chibi-Robo!''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 680 : Ligne 680 :
 
|
 
|
 
|''Chibi-Robo! Photo Finder''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
 
|''Chibi-Robo! Photo Finder''<br />Art de ''Chibi-Robo! Zip Lash''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 687 : Ligne 687 :
 
|
 
|
 
|''Daigasso! Band Brothers''<br />Art de ''Jam with the Band''
 
|''Daigasso! Band Brothers''<br />Art de ''Jam with the Band''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
 
|1212
 
|1212
 
|[[Ashley Mizuki Robins]]
 
|[[Ashley Mizuki Robins]]
|
+
|[[Fichier:AshleyRobinsSpirit.PNG|thumb|center|40px]]
 
|''Another Code: Two Memories''<br />Art de ''Another Code: R – A Journey into Lost Memories''
 
|''Another Code: Two Memories''<br />Art de ''Another Code: R – A Journey into Lost Memories''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 701 : Ligne 701 :
 
|
 
|
 
|''Electroplankton''
 
|''Electroplankton''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 708 : Ligne 708 :
 
|
 
|
 
|''Univers Programme d'Entraînement Cérébral du Dr. Kawashima''
 
|''Univers Programme d'Entraînement Cérébral du Dr. Kawashima''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 715 : Ligne 715 :
 
|
 
|
 
|''L'Infernal Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Pouvez-vous rester concentré ?''
 
|''L'Infernal Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Pouvez-vous rester concentré ?''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Légende
 
|Légende
 
|-
 
|-
Ligne 722 : Ligne 722 :
 
|
 
|
 
|''Cérébrale académie''
 
|''Cérébrale académie''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 729 : Ligne 729 :
 
|
 
|
 
|''Osu! Tatakae! Ouendan''<br />Art de ''Moero! Nekketsu Rhythm Damashii Osu! Tatakae! Ouendan 2''
 
|''Osu! Tatakae! Ouendan''<br />Art de ''Moero! Nekketsu Rhythm Damashii Osu! Tatakae! Ouendan 2''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 736 : Ligne 736 :
 
|
 
|
 
|''Osu! Tatakae! Ouendan''<br />Art de ''Moero! Nekketsu Rhythm Damashii Osu! Tatakae! Ouendan 2''
 
|''Osu! Tatakae! Ouendan''<br />Art de ''Moero! Nekketsu Rhythm Damashii Osu! Tatakae! Ouendan 2''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 743 : Ligne 743 :
 
|
 
|
 
|''Elite Beat Agents''
 
|''Elite Beat Agents''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 750 : Ligne 750 :
 
|
 
|
 
|''Elite Beat Agents''
 
|''Elite Beat Agents''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 757 : Ligne 757 :
 
|
 
|
 
|''Project Hacker: Kakusei''
 
|''Project Hacker: Kakusei''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 764 : Ligne 764 :
 
|
 
|
 
|''Chōsōjū Mecha MG''
 
|''Chōsōjū Mecha MG''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 771 : Ligne 771 :
 
|
 
|
 
|''Hotel Dusk: Room 215''<br />Art de ''Last Window: The Secret of Cape West''
 
|''Hotel Dusk: Room 215''<br />Art de ''Last Window: The Secret of Cape West''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 778 : Ligne 778 :
 
|
 
|
 
|''Kurikin Nano Island Story''
 
|''Kurikin Nano Island Story''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 785 : Ligne 785 :
 
|
 
|
 
|''Sujin Taisen: Number Battles''
 
|''Sujin Taisen: Number Battles''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 792 : Ligne 792 :
 
|
 
|
 
|''Slide Adventure MAGKID''
 
|''Slide Adventure MAGKID''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 799 : Ligne 799 :
 
|
 
|
 
|''ASH: Archaic Sealed Heat''
 
|''ASH: Archaic Sealed Heat''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 806 : Ligne 806 :
 
|
 
|
 
|''Make 10: A Journey of Numbers''
 
|''Make 10: A Journey of Numbers''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 813 : Ligne 813 :
 
|
 
|
 
|''Soma Bringer''
 
|''Soma Bringer''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 820 : Ligne 820 :
 
|
 
|
 
|''Soma Bringer''
 
|''Soma Bringer''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 827 : Ligne 827 :
 
|
 
|
 
|''Fossil Fighters''
 
|''Fossil Fighters''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 834 : Ligne 834 :
 
|
 
|
 
|''Fossil Fighters: Frontier''
 
|''Fossil Fighters: Frontier''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 841 : Ligne 841 :
 
|
 
|
 
|''Glory of Heracles'' (DS)
 
|''Glory of Heracles'' (DS)
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 848 : Ligne 848 :
 
|
 
|
 
|''Tōjin Makyō Den: Heracles no Eikō''<br />Art de ''Glory of Heracles'' (DS)
 
|''Tōjin Makyō Den: Heracles no Eikō''<br />Art de ''Glory of Heracles'' (DS)
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 855 : Ligne 855 :
 
|
 
|
 
|''Shaberu! DS Oryōri Navi''
 
|''Shaberu! DS Oryōri Navi''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 862 : Ligne 862 :
 
|
 
|
 
|''La maison du style''
 
|''La maison du style''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 869 : Ligne 869 :
 
|
 
|
 
|''Art Academy''<br />Art de ''New Art Academy''
 
|''Art Academy''<br />Art de ''New Art Academy''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 876 : Ligne 876 :
 
|
 
|
 
|''Looksley's Line Up''
 
|''Looksley's Line Up''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 883 : Ligne 883 :
 
|
 
|
 
|''Tsukutte Utau: Saru Band''
 
|''Tsukutte Utau: Saru Band''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 890 : Ligne 890 :
 
|
 
|
 
|''Project Zero II: Crimson Butterfly''<br />Art de ''Project Zero II: Wii Edition''
 
|''Project Zero II: Crimson Butterfly''<br />Art de ''Project Zero II: Wii Edition''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 897 : Ligne 897 :
 
|
 
|
 
|''Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires''
 
|''Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
 
|1242
 
|1242
 
|Nick
 
|Nick
|
+
|[[Fichier:Nick_Spirit.png|thumb|center|70px]]
 
|''Captain Rainbow''
 
|''Captain Rainbow''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
 
|1243
 
|1243
 
|[[Captain Rainbow]]
 
|[[Captain Rainbow]]
|
+
|[[Fichier:Captain_Rainbow_Spirit.png|thumb|center|100px]]
 
|''Captain Rainbow''
 
|''Captain Rainbow''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 918 : Ligne 918 :
 
|
 
|
 
|''Disaster: Day of Crisis''
 
|''Disaster: Day of Crisis''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 932 : Ligne 932 :
 
|
 
|
 
|''Takt of Magic''
 
|''Takt of Magic''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 939 : Ligne 939 :
 
|
 
|
 
|''Zangeki no Reginleiv''
 
|''Zangeki no Reginleiv''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 946 : Ligne 946 :
 
|
 
|
 
|''And-Kensaku''
 
|''And-Kensaku''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 953 : Ligne 953 :
 
|
 
|
 
|''FlingSmash''
 
|''FlingSmash''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 960 : Ligne 960 :
 
|
 
|
 
|''The Last Story''
 
|''The Last Story''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 967 : Ligne 967 :
 
|
 
|
 
|''The Last Story''
 
|''The Last Story''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 974 : Ligne 974 :
 
|
 
|
 
|''The Last Story''
 
|''The Last Story''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 981 : Ligne 981 :
 
|
 
|
 
|''Pandora's Tower''
 
|''Pandora's Tower''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 988 : Ligne 988 :
 
|
 
|
 
|''Nintendogs''<br />Art de ''Nintendogs + Cats'')
 
|''Nintendogs''<br />Art de ''Nintendogs + Cats'')
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 995 : Ligne 995 :
 
|
 
|
 
|''Nintendogs''
 
|''Nintendogs''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 002 : Ligne 1 002 :
 
|
 
|
 
|''Nintendogs''<br />Art de ''Nintendogs + Cats'')
 
|''Nintendogs''<br />Art de ''Nintendogs + Cats'')
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 009 : Ligne 1 009 :
 
|
 
|
 
|''Steel Diver''
 
|''Steel Diver''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 016 : Ligne 1 016 :
 
|
 
|
 
|''Pullbox''<br />Art de ''Crashmo''
 
|''Pullbox''<br />Art de ''Crashmo''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 023 : Ligne 1 023 :
 
|
 
|
 
|''Sakura Samurai: Art of the Sword''
 
|''Sakura Samurai: Art of the Sword''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 030 : Ligne 1 030 :
 
|
 
|
 
|''Swapnote''<br />Art de ''Nintendo News''
 
|''Swapnote''<br />Art de ''Nintendo News''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 037 : Ligne 1 037 :
 
|
 
|
 
|''Kiki Trick''
 
|''Kiki Trick''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 044 : Ligne 1 044 :
 
|
 
|
 
|''Dillon's Rolling Western''<br />Art de ''Dillon's Dead-Heat Breakers''
 
|''Dillon's Rolling Western''<br />Art de ''Dillon's Dead-Heat Breakers''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 051 : Ligne 1 051 :
 
|
 
|
 
|''Dillon's Rolling Western''<br />Art de ''Dillon's Dead-Heat Breakers''
 
|''Dillon's Rolling Western''<br />Art de ''Dillon's Dead-Heat Breakers''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 058 : Ligne 1 058 :
 
|
 
|
 
|''Shovel Knight''
 
|''Shovel Knight''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 065 : Ligne 1 065 :
 
|
 
|
 
|''Shovel Knight''
 
|''Shovel Knight''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 072 : Ligne 1 072 :
 
|
 
|
 
|''Shovel Knight''
 
|''Shovel Knight''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 079 : Ligne 1 079 :
 
|
 
|
 
|''Shovel Knight''
 
|''Shovel Knight''
|Primaire Défense
+
|'''Primaire''' Défense
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 086 : Ligne 1 086 :
 
|
 
|
 
|''Shovel Knight''<br />Art de ''Shovel Knight: Specter of Torment''
 
|''Shovel Knight''<br />Art de ''Shovel Knight: Specter of Torment''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 093 : Ligne 1 093 :
 
|
 
|
 
|''Culdcept''
 
|''Culdcept''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 100 : Ligne 1 100 :
 
|
 
|
 
|''Culdcept''
 
|''Culdcept''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 107 : Ligne 1 107 :
 
|
 
|
 
|''Culdcept Revolt''
 
|''Culdcept Revolt''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 114 : Ligne 1 114 :
 
|
 
|
 
|''HarmoKnight''
 
|''HarmoKnight''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 121 : Ligne 1 121 :
 
|
 
|
 
|''Hydroventure: Spin Cycle''
 
|''Hydroventure: Spin Cycle''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 128 : Ligne 1 128 :
 
|
 
|
 
|''Nintendoji''
 
|''Nintendoji''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 135 : Ligne 1 135 :
 
|
 
|
 
|''Rusty's Real Deal Baseball''
 
|''Rusty's Real Deal Baseball''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 142 : Ligne 1 142 :
 
|
 
|
 
|''Rusty's Real Deal Baseball''
 
|''Rusty's Real Deal Baseball''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 149 : Ligne 1 149 :
 
|
 
|
 
|''Nintendo Badge Arcade''
 
|''Nintendo Badge Arcade''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 156 : Ligne 1 156 :
 
|
 
|
 
|''BOXBOY!''
 
|''BOXBOY!''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 163 : Ligne 1 163 :
 
|
 
|
 
|''Code Name: S.T.E.A.M.''
 
|''Code Name: S.T.E.A.M.''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 170 : Ligne 1 170 :
 
|
 
|
 
|''Ever Oasis''
 
|''Ever Oasis''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 177 : Ligne 1 177 :
 
|
 
|
 
|''Ever Oasis''
 
|''Ever Oasis''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 184 : Ligne 1 184 :
 
|
 
|
 
|''Sushi Striker: The Way of Sushido''
 
|''Sushi Striker: The Way of Sushido''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
Ligne 1 191 : Ligne 1 191 :
 
|
 
|
 
|''The Wonderful 101''
 
|''The Wonderful 101''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 198 : Ligne 1 198 :
 
|
 
|
 
|''The Wonderful 101''
 
|''The Wonderful 101''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Novice
 
|Novice
 
|-
 
|-
 
|1285
 
|1285
 
|[[Rayman]]
 
|[[Rayman]]
|
+
|[[Fichier:Rayman_Spirit.png|thumb|center|120px]]
 
|''Rayman''<br />Art de ''Rayman Legends''
 
|''Rayman''<br />Art de ''Rayman Legends''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 212 : Ligne 1 212 :
 
|
 
|
 
|''Snipperclips Plus''
 
|''Snipperclips Plus''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 219 : Ligne 1 219 :
 
|
 
|
 
|''Arms''
 
|''Arms''
|Primaire Neutre
+
|'''Primaire''' Neutre
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 226 : Ligne 1 226 :
 
|
 
|
 
|''Arms''
 
|''Arms''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 233 : Ligne 1 233 :
 
|
 
|
 
|''Arms''
 
|''Arms''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 240 : Ligne 1 240 :
 
|
 
|
 
|''Arms''
 
|''Arms''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 247 : Ligne 1 247 :
 
|
 
|
 
|''Arms''
 
|''Arms''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 254 : Ligne 1 254 :
 
|
 
|
 
|''Galaga''
 
|''Galaga''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
Ligne 1 261 : Ligne 1 261 :
 
|
 
|
 
|''Bomberman''<br />Art de ''Super Bomberman R''
 
|''Bomberman''<br />Art de ''Super Bomberman R''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
Ligne 1 268 : Ligne 1 268 :
 
|
 
|
 
|''Virtua Fighter''<br />Art de ''Ultimate''
 
|''Virtua Fighter''<br />Art de ''Ultimate''
|Primaire Attaque
+
|'''Primaire''' Attaque
 
|Légende
 
|Légende
 
|-
 
|-
 
|1295
 
|1295
 
|[[Rathalos]]
 
|[[Rathalos]]
|
+
|[[Fichier:Rathalos-render-MH4.png|thumb|center|180px]]
 
|''Monster Hunter''<br />Art de ''Monster Hunter 4''
 
|''Monster Hunter''<br />Art de ''Monster Hunter 4''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|-
 
|-
 
|1296
 
|1296
 
|[[Shantae]]
 
|[[Shantae]]
|
+
|[[Fichier:Shantae_Spirit.png|thumb|center|100px]]
 
|''Shantae''<br />Art de ''Shantae: Half-Genie Hero''
 
|''Shantae''<br />Art de ''Shantae: Half-Genie Hero''
|Primaire Saisie
+
|'''Primaire''' Saisie
 
|Vétéran
 
|Vétéran
 
|-
 
|-
 
|1297
 
|1297
 
|[[Risky Boots]]
 
|[[Risky Boots]]
|
+
|[[Fichier:Risky_Boots_Spirit.png|thumb|center|80px]]
 
|''Shantae''<br />Art de ''Shantae: Half-Genie Hero''
 
|''Shantae''<br />Art de ''Shantae: Half-Genie Hero''
|Soutien
+
|'''Soutien'''
 
|Pro
 
|Pro
 
|}
 
|}

Version du mars 17, 2019 à 20:53

Les Esprits venant de divers univers.

Liste

Numéro Esprit Image Origine Type Classe
1115 Shérif Sheriff Soutien Légende
1116 Lanceur & batteur Baseball Soutien Novice
1117 Joueur de tennis Tennis Soutien Novice
1118 Tamagon Devil World Primaire Saisie Novice
1119 Démon Devil World
Art de Ultimate
Soutien Pro
1120 Combattant d'Urban Champion Urban Champion Soutien Novice
1121 Bubbles Clu Clu Land Soutien Novice
1122 Unira Clu Clu Land Soutien Novice
1123 Excitebike Excitebike Soutien Pro
1124 Balloon Fighter Balloon Fight Soutien Pro
1125 Poisson Balloon Fight Primaire Saisie Pro
1126 Mach Rider Mach Rider Primaire Défense Novice
1127 Diskun Famicom Disk System Soutien Vétéran
1128 Takamaru The Mysterious Murasame Castle Primaire Attaque Vétéran
1129 Joueuse de volley Volleyball Soutien Novice
1130 Donbe et Hikari Shin Onigashima Primaire Neutre Pro
1131 Donbe et Hikaru (Shin Onigashima Kouhen) Shin Onigashima Primaire Neutre Vétéran
1132 Joueurs de hockey Ice Hockey Soutien Novice
1133 Monster Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally Soutien Novice
1134 Infanterie & tanks Famicom Wars
Art de Super Famicom Wars
Soutien Pro
1135 Andy Advance Wars
Art de Advance Wars 2: Black Hole Rising
Primaire Saisie Pro
1136 Eagle Advance Wars Primaire Attaque Novice
1137 Olaf Advance Wars
Art de Game Boy Wars Advance 2
Primaire Défense Novice
1138 Ayumi Tachibana Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha
Art de Famicom Tantei Club Part II: Ushiro ni Tatsu Shōjo
Soutien Novice
1139 Goku & Chao Yūyūki Primaire Défense Novice
1140 Sukapon Joy Mech Fight Primaire Saisie Légende
1141 Joueur Yakuman Yakuman Soutien Novice
1142 Commandant X Soutien Novice
1143 Grenouille & serpent Kaeru no Tame ni Kane wa Naru Primaire Défense Pro
1144 Prince de Sablé Kaeru no Tame ni Kane wa Naru Primaire Défense Légende
1145 Prince Richard Kaeru no Tame ni Kane wa Naru Primaire Neutre Vétéran
1146 Muddy Mole Mole Mania Soutien Novice
1147 Gérant du magasin Maruhige
Art Maruo KCB
Trade & Battle: Card Hero
Art de Kousoku Card Battle: Card Hero
Soutien Pro
1148 Satoru Kousoku Card Battle: Card Hero Primaire Saisie Novice
1149 Dr. Wright SimCity (SNES) Soutien Vétéran
1150 ST Falcon Battle Clash Primaire Attaque Novice
1151 F-Type Stunt Race FX Soutien Novice
1152 Semi-remorque Stunt Race FX Soutien Novice
1153 Lip Panel de Pon Soutien Vétéran
1154 Dion, Max & Jack Marvelous: Mouhitotsu no Takarajima Primaire Neutre Novice
1155 Hakkun Sutte Hakkun Soutien Novice
1156 Fille de Hajimari no Mori Hajimari no Mori Soutien Novice
1157 Harry Teleroboxer Primaire Défense Novice
1158 Ryota Hayami Wave Race 64
Art de Wave Race: Blue Storm
Soutien Novice
1159 Akari Hayami 1080° Snowboarding
Art de 1080° Avalanche
Soutien Novice
1160 Ray Mk II Custom Robo V2
Art de Custom Robo Arena
Primaire Saisie Pro
1161 Rayon Mk III Custom Robo Arena Primaire Saisie Vétéran
1162 Flare Custom Robo
Art de Custom Robo V2
Primaire Neutre Novice
1163 Bayonette Custom Robo V2 Soutien Novice
1164 Saki Amamiya Sin and Punishment Primaire Attaque Vétéran
1165 Isa Jo Sin & Punishment: Star Successor Soutien Pro
1166 Helirin Kuru Kuru Kururin
Art de Kururin Squash!
Soutien Novice
1167 Alessandro Inzaghi Napoleon Soutien Novice
1168 Vlad Golden Sun Primaire Saisie Vétéran
1169 Vlad (Obscure Aurore) Golden Sun : Obscure Aurore Primaire Saisie Légende
1170 Garet Golden Sun Primaire Attaque Novice
1171 Ivan Golden Sun Soutien Novice
1172 Mia Golden Sun Primaire Défense Novice
1173 Felix Golden Sun Primaire Neutre Pro
1174 Jenna Golden Sun Soutien Pro
1175 Matt Golden Sun : Obscure Aurore Primaire Saisie Pro
1176 Protagonistes de Magical Vacation Magical Vacation Primaire Saisie Pro
1177 M. Caoutchouteux Magical Vacation Soutien Pro
1178 Mokka Magical Vacation
Art de Magical Starsign
Primaire Défense Pro
1179 DeMille Tomato Adventure Primaire Neutre Novice
1180 Tomatrio Tomato Adventure Soutien Novice
1181 Starfy Densetsu no Stafy
Art de The Legendary Starfy
Primaire Neutre Vétéran
1182 Starly Densetsu no Stafy 3
Art de The Legendary Starfy
Primaire Neutre Pro
1183 Moe Densetsu no Stafy
Art de The Legendary Starfy
Primaire Défense Novice
1184 Vieux Lobber Densetsu no Stafy
Art de The Legendary Starfy
Soutien Pro
1185 Sirène Densetsu no Stafy
Art de The Legendary Starfy
Soutien Novice
1186 Mattel Densetsu no Stafy 4 Soutien Novice
1187 Cupidon Sennen Kazoku Soutien Novice
1188 Li'l Blue Chee-Chai Alien Soutien Novice
1189 Yama The Tower SP Soutien Novice
1190 Jill & Drill Dozer Drill Dozer Soutien Pro
1191 Pocket Footballeur Calciobit
Art de Nintendo Pocket Football Club
Soutien Pro
1192 Karaté Joe Rhythm Tengoku
Art de Rhythm Heaven Megamix
Primaire Attaque Vétéran
1193 Samurai errant Rhythm Tengoku
Art de Rhythm Heaven Megamix
Primaire Attaque Pro
1194 Samurai errant (Rhythm Heaven Fever) Rhythm Heaven Fever Primaire Attaque Vétéran
1195 Dr Fourchette Rhythm Tengoku
Art de Rhythm Heaven Megamix
Soutien Novice
1196 Les Petits Chanteurs Rhythm Heaven
Art de Rhythm Heaven Megamix
Primaire Saisie Vétéran
1197 Altruiste ascète Rhythm Heaven
Art de Rhythm Heaven Megamix
Primaire Défense Novice
1198 Journaliste & catcheur Rhythm Heaven Fever Primaire Défense Pro
1199 Baxter & Forthington Rhythm Heaven Fever
Art de Rhythm Heaven Megamix
Soutien Novice
1200 Frères Sumo Rhythm Heaven Megamix Primaire Saisie Novice
1201 Cochon Cubivore: Survival of the Fittest Soutien Novice
1202 Alexandra Roivas Eternal Darkness Primaire Saisie Novice
1203 Mappo Giftpia Primaire Saisie Novice
1204 Sagi Baten Kaitos Origins Primaire Neutre Novice
1205 Milly Baten Kaitos Origins Primaire Neutre Novice
1206 Chibi-Robo Chibi-Robo!
Art de Chibi-Robo! Zip Lash
Primaire Saisie Pro
1207 Super Chibi-Robo Chibi-Robo!
Art de Chibi-Robo! Zip Lash
Primaire Saisie Vétéran
1208 Telly Chibi-Robo!
Art de Chibi-Robo! Zip Lash
Soutien Pro
1209 Drake Redcrest Chibi-Robo!
Art de Chibi-Robo! Zip Lash
Primaire Neutre Novice
1210 Chibi-Tot Chibi-Robo! Photo Finder
Art de Chibi-Robo! Zip Lash
Primaire Saisie Novice
1211 Barbara the Bat Daigasso! Band Brothers
Art de Jam with the Band
Primaire Saisie Vétéran
1212 Ashley Mizuki Robins
Art Ashley Robins Another Code R
Another Code: Two Memories
Art de Another Code: R – A Journey into Lost Memories
Soutien Pro
1213 Hanenbow Electroplankton Soutien Pro
1214 Dr. Kawashima Univers Programme d'Entraînement Cérébral du Dr. Kawashima Primaire Neutre Pro
1215 Dr. Kawashima (Pouvez-vous rester concentré ?) L'Infernal Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Pouvez-vous rester concentré ? Primaire Neutre Légende
1216 Professeur Neurone Cérébrale académie Soutien Pro
1217 Ouendan Osu! Tatakae! Ouendan
Art de Moero! Nekketsu Rhythm Damashii Osu! Tatakae! Ouendan 2
Soutien Pro
1218 Pom-pom girls d'Ouendan Osu! Tatakae! Ouendan
Art de Moero! Nekketsu Rhythm Damashii Osu! Tatakae! Ouendan 2
Soutien Pro
1219 Agents Elite Beat Elite Beat Agents Soutien Pro
1220 Elite Beat Divas Elite Beat Agents Soutien Pro
1221 Satoru Amatsubo Project Hacker: Kakusei Soutien Novice
1222 Guerrier Mech Gauss Chōsōjū Mecha MG Primaire Attaque Novice
1223 Kyle Hyde Hotel Dusk: Room 215
Art de Last Window: The Secret of Cape West
Primaire Défense Pro
1224 Kurikin Kurikin Nano Island Story Primaire Défense Novice
1225 MMaître Fu Sui Sujin Taisen: Number Battles Soutien Novice
1226 Magkid Slide Adventure MAGKID Soutien Novice
1227 Aisya ASH: Archaic Sealed Heat Primaire Défense Novice
1228 Numounet Make 10: A Journey of Numbers Soutien Novice
1229 Idea Soma Bringer Soutien Novice
1230 Welt Soma Bringer Primaire Neutre Pro
1231 T-Rex Fossil Fighters Primaire Attaque Pro
1232 Mordio Fossil Fighters: Frontier Primaire Attaque Novice
1233 Héros de Glory of Heraclès Glory of Heracles (DS) Primaire Défense Pro
1234 Heracles Tōjin Makyō Den: Heracles no Eikō
Art de Glory of Heracles (DS)
Primaire Attaque Pro
1235 Chef (Personal training: Cooking) Shaberu! DS Oryōri Navi Soutien Pro
1236 Employée de magasin La maison du style Soutien Pro
1237 Léo Art Academy
Art de New Art Academy
Soutien Pro
1238 Bonneuil Looksley's Line Up Soutien Novice
1239 Prince Saruno Tsukutte Utau: Saru Band Soutien Novice
1240 Mio & Mayu Akamura Project Zero II: Crimson Butterfly
Art de Project Zero II: Wii Edition
Soutien Pro
1241 Yuri Tozukata Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires Soutien Vétéran
1242 Nick
Art Nick CR
Captain Rainbow Primaire Neutre Novice
1243 Captain Rainbow
Art Captain Rainbow CR
Captain Rainbow Primaire Neutre Vétéran
1244 Raymond Brice Disaster: Day of Crisis Primaire Défense Novice
1245 Beetle Excitebots: Trick Racing Soutien Novice
1246 Orville Takt of Magic Primaire Saisie Pro
1247 Frey et Freya Zangeki no Reginleiv Primaire Attaque Pro
1248 Ando Kensaku And-Kensaku Soutien Novice
1249 Miko FlingSmash Soutien Pro
1250 Zael The Last Story Primaire Attaque Pro
1251 Calista The Last Story Primaire Saisie Pro
1252 Aeron The Last Story Primaire Saisie Pro
1253 Elena Pandora's Tower Soutien Pro
1254 Caniche nain Nintendogs
Art de Nintendogs + Cats)
Soutien Pro
1255 Bouledogue français Nintendogs Soutien Pro
1256 Labrador Retriever Nintendogs
Art de Nintendogs + Cats)
Soutien Pro
1257 BlueShark Steel Diver Soutien Novice
1258 Mallo Pullbox
Art de Crashmo
Primaire Saisie Vétéran
1259 Hana Samurai Sakura Samurai: Art of the Sword Primaire Défense Pro
1260 Nikki Swapnote
Art de Nintendo News
Soutien Vétéran
1261 Noise Kiki Trick Soutien Novice
1262 Dillon Dillon's Rolling Western
Art de Dillon's Dead-Heat Breakers
Primaire Attaque Vétéran
1263 Noisette Dillon's Rolling Western
Art de Dillon's Dead-Heat Breakers
Soutien Novice
1264 Shovel Knight Shovel Knight Primaire Attaque Vétéran
1265 Shield Knight Shovel Knight Soutien Pro
1266 Plague Knight Shovel Knight Soutien Novice
1267 King Knight Shovel Knight Primaire Défense Novice
1268 Specter Knight Shovel Knight
Art de Shovel Knight: Specter of Torment
Primaire Attaque Pro
1269 Culdra Culdcept Soutien Vétéran
1270 Goligan Culdcept Soutien Pro
1271 Allen Culdcept Revolt Primaire Neutre Pro
1272 Tempo HarmoKnight Primaire Neutre Novice
1273 Ondin Hydroventure: Spin Cycle Soutien Novice
1274 Kageshina Kurabe Nintendoji Primaire Neutre Novice
1275 Inuji Darumeshi Rusty's Real Deal Baseball Soutien Novice
1276 Rusty Slugger Rusty's Real Deal Baseball Soutien Novice
1277 Le lapin Nintendo Badge Arcade Soutien Pro
1278 Qbby BOXBOY! Soutien Vétéran
1279 Henry Code Name: S.T.E.A.M. Soutien Novice
1280 Thout Ever Oasis Primaire Attaque Pro
1281 Esna Ever Oasis Soutien Vétéran
1282 Musashi Sushi Striker: The Way of Sushido Primaire Saisie Novice
1283 Wonder Rouge The Wonderful 101 Primaire Saisie Pro
1284 Wonder Bleu The Wonderful 101 Primaire Attaque Novice
1285 Rayman
Art Rayman Legends
Rayman
Art de Rayman Legends
Primaire Neutre Vétéran
1286 Clip et Snip Snipperclips Plus Soutien Pro
1287 Spring Man Arms Primaire Neutre Vétéran
1288 Ribbon Girl Arms Primaire Saisie Pro
1289 Min Min Arms Primaire Attaque Vétéran
1290 Twintelle Arms Soutien Pro
1291 Ninjara Arms Soutien Pro
1292 Boss Galaga Galaga Soutien Pro
1293 Bomberman Bomberman
Art de Super Bomberman R
Primaire Saisie Vétéran
1294 Akira Yuki Virtua Fighter
Art de Ultimate
Primaire Attaque Légende
1295 Rathalos
Art Rathalos MH4
Monster Hunter
Art de Monster Hunter 4
Soutien Pro
1296 Shantae
Art Shantae HGH
Shantae
Art de Shantae: Half-Genie Hero
Primaire Saisie Vétéran
1297 Risky Boots
Art Risky Boots HGH
Shantae
Art de Shantae: Half-Genie Hero
Soutien Pro
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .